banner94

banner77

banner69

banner88

İnşaat Konseyi çalışmalara başladı

Sektör konseyleri oluşturarak kent ekonomisini atağa geçirmeyi amaçlayan BTSO, İnşaat Konseyi ile Bursa'nın en önemli gündem maddelerinden kentsel dönüşüm konusunda da çalışacak. "SİNERJi OLUŞTURACAĞIZ" İnşaat Konseyi Yöneticisi mimar...

22 Mart 2014, 10:51
İnşaat Konseyi çalışmalara başladı

Sektör konseyleri oluşturarak kent ekonomisini atağa geçirmeyi amaçlayan BTSO, İnşaat Konseyi ile Bursa'nın en önemli gündem maddelerinden kentsel dönüşüm konusunda da çalışacak.

"SİNERJi OLUŞTURACAĞIZ"

İnşaat Konseyi Yöneticisi mimar Ali Tuğcu, konsey yapılandırmalarından dolayı BTSO Başkanı İbrahim Burkay'a teşekkür ederek, "Sektörümüzle ilgili üniversite, yerel ve merkezi yönetimler, STK'lar ve meslek odaları ile işbirliği yaparak, inşaat sektöründe sinerji oluşturmak istiyoruz" dedi. 

KENTSEL DÖNÜŞÜM RAPORU

İnşaat Konseyi'nin çalışma gruplarından birinin kentsel dönüşümle ilgili olduğunu kaydeden Tuğcu, "Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışma grubumuz raporunu hazırlayarak, konu ile ilgili yol haritasını belirleyecek. Başarılı kentsel dönüşüm uygulamaları için İnşaat  Konseyi olarak katkı sağlamak istiyoruz, diye konuştu. 

Türkiye’nin lokomotifleri arasında yer alan inşaat sektörü büyümeye devam ederken ülke genelinde olduğu gibi Bursa’da da bu büyümenin getirdiği farkındalıkla sektöre yönelik grup ve konseyler oluşturuluyor. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası BTSO da meclis kararıyla Eylül 2013 tarihinde sektörün geleceğinde rol almak adına İnşaat Konseyi'ni kurdu. Henüz birkaç ayı geride bırakan inşaat konseyi, sektörü yakından takip ederken son yılların gündemi kentsel dönüşüm ile ilgili de raporlar hazırlamaya başladı. İnşaat Konseyinin amacı, yapılanması ve faaliyetleri hakkında Bursa Ticaret ve Sanayi Odası İnşaat Konseyi Yöneticisi mimar Ali Tuğcu ile görüştük.

·         BTSO İnşaat Konseyi ne zaman ve ne amaçla kuruldu?

Sektör konseyleri Mayıs 2013’de yapılan BTSO meslek komitesi seçimlerinden sonra oluşan BTSO Yönetiminin projelerinden biri olarak gündeme geldi. Toplam 17 sektör konseyiyle birlikte BTSO İnşaat Konseyi, 5 aylık çalışma sonunda Eylül 2013 tarihli meclis toplantısında meclis üyelerinin oy birliği ile onayladığı yönergeyle kuruldu.

İnşaat konseyi, BTSO’nun 51 meslek komitesi içindeki sektörümüzle ilintili komite ve sektörlerin iş birliğini sağlamak, sinerjisini ortaya çıkarmak, komitelerimizin çalışmalarına dinamizm katmak, sektörümüzle ilgili üniversite, yerel ve merkezi yönetimler, STK, meslek odaları ile iş birliğini geliştirecek ortak bir platform oluşturmak, sektörün sağlıklı gelişimini ve ortak politikalarını belirlemek, kentimize katkı sağlamak amacıyla kuruldu.

İnşaat konseyinin kurulmasına sağladıkları katkılardan dolayı BTSO yönetim Kurulu Başkanı Sayın İbrahim Burkay’a ve Yönetim Kurulu’na, ayrıca sektör konseylerine kamu kurumlarınca katılım sağlanması konusunda verdikleri destekten dolayı Bursa Valisi Sayın Münir Karaloğlu’na teşekkür ediyorum.

·         İnşaat Konseyi’nin yapılanması hakkında bilgi verir misiniz?

BTSO meclis üyesi, inşaat mühendisi Ekrem Algül ile birlikte yöneticiliğini yaptığım BTSO inşaat konseyi, BTSO’nun sektör konseyleri projesi kapsamında 5 farklı meslek komitesinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Bu komiteler; mimarlık, mühendislik komitesi, bina inşaat müteahhitleri komitesi, özel inşaat taahhüt işleri komitesi, inşaat malzemeleri tedarikçileri komitesi ve orman ürünleri komitesidir.

İnşat konseyi üyelerinin 2/3’ü meslek komitesi üyelerinden, kalan kısmı ise akademisyenler, meslek örgütü ve STK temsilcileri ile sektörle ilgili uzmanlardan oluşmaktadır. Konseye Yönetim Kurulu’nu temsilen Yönetim Kurulu üyesi, elektrik mühendisi Şakir Umutkan katılmaktadır.

·         Konseyin Kentsel Dönüşüm hakkında ne tür önerileri var?

BTSO bünyesi içerisinde inşaat sektörü, 5 bini geçen üyesiyle en büyük sektördür. İnşaat sektörü, ulusal sermaye ağırlığı, yarattığı iş gücü, yurtdışı müteahhitlik hizmetleri ve yapı malzemeleri ihracatı ile çok önemli bir sektördür.

Yurt içi müteahhitlik hizmeti sunan çok sayıda yüklenicimiz küçük ölçekli, şahıs veya aile şirketi vasfındadır. Sektörün yurt içinde yüksek kalitede üretim gerçekleştirme konusunda eksikleri bulunmaktadır. Teknik müşavirlik alanında yurt içinde gelişmenin tam anlamıyla sağlanamaması ve inşaat sektörüyle ilgili standartların uluslararası seviyelerde olmaması sorunlar arasındadır.

Yurt dışı müteahhitlik hizmetlerinde iyi bir noktada olmakla beraber yurtdışında üstlenilen işler büyük oranda konut, otel, yol gibi emek yoğun projelerden oluşmaktadır.

2013-2017 yıllarını kapsayan 10’uncu beş yıllık kalkınma planı, 2023 hedefleriyle beraber çevre şehircilik bakanlığının kurularak yapılanması sektörümüzde birçok değişikliği gündeme getirmiştir.

Bir yanda yapı denetim yasası, iş sağlığı ve güvenliği yasası, imar kanunu ve imar yönetmelikleri, yapı ile ilgili mevzuat değişiklikleri yapılırken, diğer yandan müteahhitlik ve mimar mühendislik yasasıyla ilgili çalışma ihtiyacı bulunmaktadır.

Bu bilgiler ışığında BTSO İnşaat Konseyi olarak 23 Ekim 2013 tarihinde ilk çalıştayımızı üyelerimizin katılımıyla gerçekleştirdik. Gün boyu süren bu çalıştayda özellikle planlama, kentsel dönüşüm, inşaat sektörüyle ilgili mevzuatlar, mesleki eğitim kalifiye eleman yetiştirilmesi, kurumsallaşma konularında çalışma yapılması benimsendi.

Şuanda bu çalıştayın sonuç raporları hazırlanarak sektörümüzün geleceğine yönelik projeksiyon oluşturulacak. İkinci çalıştayımızı da şubat ayı sonu itibariyle yapmayı planlıyoruz. Bu çalışmalar belirli periyotlarla tekrarlanarak gelinen aşamalar ve yapılması gerekenler üyelerle beraber değerlendirilecek.

Meslek komiteleri sektörle ilgili konularda gündemi takip ederek aylık toplantılarda ve ortak komite toplantılarında görüş oluşturarak Yönetim Kurulu’na sunarak çözüm bulmaya çalışmaktadır.

Meslek komiteleri ayrıca sektör ilgili uluslararası fuar ve etkinlikleri takip ederek, Yönetim Kurulu’na sunmakta, Yönetim Kurulu’nun yıllık takvimi onaylamasıyla da BTSO tarafından fuar ve ticari ziyaret organizasyonları gerçekleştirilmektedir. Bütün BTSO üyelerine açık olan bu organizasyonlara BTSO mali destek verdiği gibi, KOSGEB desteği de sağlanmaktadır. BTSO üyelerinin bilgi birikimini artırmayı ve yurtdışı iş olanaklarını geliştirmeyi amaçlayan fuar organizasyonlarıyla ilgili üyelerimiz btso.org. tr adresinden bilgi alabilirler.

·         Siz kentsel dönüşüm hakkında ne düşünüyorsunuz?

Daha önce de belirttiğim gibi inşaat konseyimiz çalışma gruplarından biri olarak kentsel dönüşümü belirlemiştir. Kentsel dönüşüm ile ilgili çalışma grubumuz raporunu hazırlayarak, konu ile ilgili önerilerini belirleyecektir. Kişisel fikirlerimi belirtecek olursam; hızlı sanayileşme, yoğun göç hareketleri ve bunun akabinde kaçak, çarpık yapılaşma ve plansız kentleşme şehirlerimizi sağlıksız ve yoğun, bir yapı stoku ile baş başa bıraktı.

Dünyada ve Türkiye’deki ekonomik ve politik gelişmeler, şehirlerin rekabetinin ön plana çıkması, değişen mekân tercihleri, 1999 Marmara depremi ile iyice belirgin hale gelen afet riskleri, oransal olarak nispeten yavaşlayan göç hareketleri kentlerimizin dönüşüm ihtiyacını gündeme getirdi.

Dünyada çeşitli sebeplerle kentsel yenileme, dönüşüm, sağlıklaştırma uygulamaları yapılıyor. Ülkemizde kentsel dönüşüm yasası daha çok afet riski nedeniyle çıkarılmış. Bu nedenle 6306 sayılı yasa olağanüstü yetkilerle donatılmış, gerektiğinde korunması gereken alanlarla ilgili yasaları üst ölçekli planları bir yana bırakabiliyor, sosyal donatı standartlarından vazgeçebiliyor.

Yasanın önemli problemlerinden birinin öngörülen dönüşümün hacmine rağmen arka planında ciddi bir kamusal finans desteği olmamasıdır. Yasa dönüşümün kendi finansmanını kendisinin yaratmasını öngörmektedir. Bu da standartların üstünde yoğun olan alanlarda dönüşümü gerçekleştirmek üzere daha fazla yoğunlukların oluşmasına sebep olmaktadır.

Oysa dönüşüm sadece yapıların yıkılarak yenisinin yapılması değil, aynı zamanda ekonomik, kültürel, sosyal ve çevresel boyutları ile ele alınması, kimlikli ve yaşanabilir bir şehirleşme amacı taşıması gereken enerji verimliliğini önemseyen, şehrin üst ölçekli planları ve ulaşım sistemleri ile bütünlüğü sağlaması gereken bir süreçtir. Bu süreçte şehir plancıları, mimarlar, mühendisler, sosyologlar ve diğer ilgili meslek grupları birlikte çalışmalıdır.

Rezerv alanlarının oluşması ve buralara yeni binaların yapılması, mevcut yoğunluğun azaltılması işlevini görmeli, aynı zamanda rezerv alanların seçiminde hassasiyetlere dikkat edilmelidir.

Yasa öncesi yapılan dönüşüm uygulamaları bu konuda çok dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Dönüşüm yapılacak alanlar öncelik sırasına göre belirlenmeli ve kamuoyunda tartışılarak uygulanmalıdır. Yerel yönetim, bölgede yaşayanlar ve yatırımcı arasında iş birliği sağlanmalıdır. Aksi takdirde başarıya ulaşmayan ve yapıldığında yeniden dönüşüm ihtiyacı olan daha büyük bir kent sorunuyla karşı karşıya kalırız.

Şüphesiz başarılı kentsel dönüşüm uygulamaları kentimizin olduğu kadar inşaat sektörüne de fayda getirecektir. İşçisinden teknik elemanına, yapı malzemecisinden ana ve alt yüklenicilere, yapı denetim şirketlerine iş potansiyeli, bilgi birikimi sağlamasına, teknolojik alt yapısını güçlendirmesine ve müşavirlik sisteminin gelişimine katkı sağlayabilecektir. Bu birikim şirketlerimizin rekabet gücünü artırarak dış piyasalarda iş yapmaları konusunda ivme kazandıracaktır.

 


Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner100
22°
kapalı
banner61
banner62
banner89